Syslab Occupants

Syslab Floorplan

Academic Year: 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020

Andrew Morgan
Ayush Dubey
Chunzi Su
Cong Ding
Edward Tremel
Ethan Cecchetti
Iddo Bentov
Isaac Sheff
Kai Mast
Mu Zhang
Natacha Crooks
Sagar Jha
Soumya Basu
Sydney (Vander) Zink
Ted Yin
Tom Magrino
Wei-Kai Lin
Yizhou Zhang
Youer Pu
Yue Guo
Zhiming Shen