Syslab Occupants

Syslab Floorplan

Academic Year: 2017/2018 | 2018/2019

Andrew Morgan
Ayush Dubey
Chunzi Su
Cong Ding
Drew Zagieboylo
Edward Tremel
Ethan Cecchetti
Isaac Sheff
Kai Mast
Mu Zhang
Natacha Crooks
Saghar Jha
Saketh Mahankali
Soumya Basu
Sydney (Vander) Zink
Ted Yin
Tom Magrino
Wei-Kai Lin
Yizhou Zhang
Youer Pu
Yue Guo
Yunhao Zhang
Zhiming Shen